Hướng Dẫn

1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitaco 5v2

enlightened  bit.ly/mitaco5


2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitapro v2

enlightened https://drive.google.com/file/d/1t-XmdJ013-pR6Ga_-y-jIm9CwZoykHm-/view?usp=sharing


3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công Mitapro v1

enlightened https://drive.google.com/file/d/1CHmujFJgS8bHCyEs0QopMXktOISM93gn/view?usp=sharing