Phần Mềm Chấm Công

1. Phần mềm chấm công MITACO 5v2

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/1LesNvprAWKfYlIeU2mk51FgxzyGmV2HP/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/5fcbw9as84anw75/MITACO+5+v2.rar

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/G7BRNMVCP9W


2. Phần mềm chấm công MITAPRO V2

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/1rhg5I5mAj7DheCxuuf6l8JtpWIUlRImo/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/hmsy4j9cvwldcao/setupMitaProV2.exe

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/XDO5EAXLWF69


3. Phần mềm chấm công MITAPRO V1

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/1IvE6OOYeiZBBHuuHY0qtm_SEwtmj5LNp/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/j3wk7xi2n29wv6f/MitaProV1.exe

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/Z929SY5IUGIV


4. Phần mềm Sql 32 bit dành cho phần mềm MITAPRO v1

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/16g-xG64CotoYJ29ZstxMHfAvnFr3iOE8/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/gf22m712ayhyb3p/SQLServer+Khach+hang+Win32.rar

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/CLPI75WRX15B


5. Phần mềm Sql 64 bit dành cho phần mềm MITAPRO v1

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/1HqxLSfssR0NvfM27EJrxwoS3ezobpOzk/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/pagf6p6yu928p90/SQLServer+Khach+hang+Win64.rar

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/ZA4HUJWM4FHU


6. Phần mềm chấm công tiếng anh Attendance Management

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/1ie3qokfVbEV-DyqNjHpA8pkIYJv-ChlP/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/p7ymddujk6rq5iw/time5.0.rar

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/IWQQ6FC6L4K7


7. Phần mềm hỗ trợ điều khiển từ xa Teamviewer

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/1la5qr0jp8bHw1h7upLpeUgKOx1Lh4Y18/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/pkq8j2o29x2b6t6/TeamViewer_Setup.exe

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/1NXF3UQWZ2YG


8. Phần mềm hỗ trợ điều khiển từ xa Ultra viewer

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/1dGBZ3-zE53lgWkaMQaSb2UvWcVUmXR42/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/mu9d1gpfwtmtv4s/UltraViewer_setup_6.1_vi.exe

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/IY232OXHBTWR


9. Phần mềm tuần tra IPMS 3.5.1

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/11gD5zrG4ThuG8AYCj8NK-9hZbCiWKdEV/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/x6884xum7svz4bf/IPMSV3.51.exe

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/NV6WSY7S51EM


10. Phần mềm tuần tra loại pin sạc IPMSV 3.5.7

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/1kkRTM3L1E3TKfdU0CawX8L4TRDGEZXaa/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/yexuday3p3namq4/IPMS+V3.5.7.exe

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/BG2OYID3YBH5


11. Phần mềm tuần tra loại pin không sạc IPMSV 3.6.

⇒ link tải gg: 

⇒ mediafire: 

⇒ fshare: 


12. Driver phần mềm tuần tra bảo vệ IPMSV 3.5.7, IPMSV 3.6

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/1qpsgt4XN1HvQucDIiQVT3z5F0gzmcspV/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/432kkbv0cj724k7/Probe+Driver+for+windows+7.rar

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/CFURYA8YYM1X


13. Phục hồi dữ liệu phần mềm chấm công MITACO 5v2

⇒ link tải gg: https://drive.google.com/file/d/11BaFHk3OUjX9YRY2MxTp3weWPQg715A5/view?usp=sharing

⇒ mediafire: http://www.mediafire.com/file/wwzfvddr3f6m8ud/SuaLoiMitaMatDuLieu.zip

⇒ fshare: https://www.fshare.vn/file/M7VJTALT61DJ