Phần Mềm Chấm Công

1. Phần mềm chấm công TiCo H+ 2020

 


2. Phần mềm chấm công MITAPRO 2020

https://drive.google.com/file/d/1eBjPElG-M1qQSv_K6voLO_Ekpwz5c2UV/view?usp=sharing

http://www.mediafire.com/file/n84fn01365gwit2/MitaPro.exe


3. Phần mềm chấm công MITACO 5v2

https://drive.google.com/file/d/1LesNvprAWKfYlIeU2mk51FgxzyGmV2HP/view?usp=sharing

http://www.mediafire.com/file/5fcbw9as84anw75/MITACO+5+v2.rar


4. Phần mềm chấm công MITAPRO V1

https://drive.google.com/file/d/1IvE6OOYeiZBBHuuHY0qtm_SEwtmj5LNp/view?usp=sharing

http://www.mediafire.com/file/j3wk7xi2n29wv6f/MitaProV1.exe


5. Phần mềm Sql 32 bit

https://drive.google.com/file/d/16g-xG64CotoYJ29ZstxMHfAvnFr3iOE8/view?usp=sharing

http://www.mediafire.com/file/gf22m712ayhyb3p/SQLServer+Khach+hang+Win32.rar


6. Phần mềm Sql 64 bit

⇒ https://drive.google.com/file/d/1HqxLSfssR0NvfM27EJrxwoS3ezobpOzk/view?usp=sharing

http://www.mediafire.com/file/pagf6p6yu928p90/SQLServer+Khach+hang+Win64.rar


7. Phần mềm chấm công tiếng anh Attendance Management

https://drive.google.com/file/d/1ie3qokfVbEV-DyqNjHpA8pkIYJv-ChlP/view?usp=sharing

http://www.mediafire.com/file/p7ymddujk6rq5iw/time5.0.rar


8. Phần mềm tuần tra IPMS 3.5.1

https://drive.google.com/file/d/11gD5zrG4ThuG8AYCj8NK-9hZbCiWKdEV/view?usp=sharing

http://www.mediafire.com/file/x6884xum7svz4bf/IPMSV3.51.exe


9. Phần mềm tuần tra loại pin sạc IPMSV 3.5.7

https://drive.google.com/file/d/1kkRTM3L1E3TKfdU0CawX8L4TRDGEZXaa/view?usp=sharing

http://www.mediafire.com/file/yexuday3p3namq4/IPMS+V3.5.7.exe


10. Phần mềm tuần tra loại pin không sạc IPMSV 3.6.


11. Driver phần mềm tuần tra bảo vệ IPMSV 3.5.7, IPMSV 3.6

https://drive.google.com/file/d/1qpsgt4XN1HvQucDIiQVT3z5F0gzmcspV/view?usp=sharing

http://www.mediafire.com/file/432kkbv0cj724k7/Probe+Driver+for+windows+7.rar